Mobil: +36-20-564-4415

Információk


Nazar Utazási Iroda ( Nazar kft)
Adatvédelmi szabályzat/ Adatvédelmi tájékoztató


1.Bevezetés, általános információk

1.1. A Nazar UTAZÁSI IRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-739448, adószám: 13150648-2-41, stat.számjel: 13150648-7912-113-01, képviseli : Somogyi Magdolna, Dr Somogyi Attila ügyvezető
Székhely: 1037 Budapest Kocsis Sándor út 34/A szám alatti társaság mint adatkezelő a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Nazar Utazási Iroda Utazási Iroda), a hatályos 2001. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Európai Unió 2016/679. számú rendeletében (GDPR) foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Nazar Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a Nazar Kft. mindenkor érvényes Adatkezelési Szabályzataiban, és az Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: tájékoztató) foglaltaknak, illetve a hatályos jogszabályoknak.

1.2 Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai, frissítései folyamatosan megtekinthetőek az utazási irodában, illetve on-line elérhetőek az Nazar Utazási Iroda saját weboldalai:
1.ajandekut.hu
2.akciosut.hu
3. antigua.hu
4..arubai-nyaralas.hu
5.arubaiutak.hu
6. bahamaiutak.hu
7. bahamak.hu
8. barbadosiutak.hu
9.bulgarutak.com
10. ciprusi- utak.com
11. ciprusiutak.com
12. curacao-utazas.hu
13. dominikaihotelek.hu
14.dominikainyaralas.hu
15.dominikaspecialista.hu
16.dubaiutazasok.hu
17. egyiptomihotelek.hu
18. egyiptominyaralasok.hu
19. egzotikus-nyaralasok.hu
20.egzotikus- utak.com
21.egzotikus-utak.hu
22.egzotikus-utazas.hu
23.egzotikuseskuvok.hu
24.egzotikusuticelok.hu
25. gorog-utak.hu
26.gorogutak.com
27.jamaicai-utak.hu
28. jamaicaihotelek.hu
29.jamaicainyaralas.hu
30. jamaicaiutak.hu
31. jordannyaralas.hu
32.karibi-utak.hu
33.karibiutak.com
34.karibspecialista.hu
35.kretai-nyaralas.hu
36. kretautak.hu
37. kubai-utak.hu
38.kubaihotelek.hu
39. kubaiutak.com
40.kubaspecialista.hu
41.kulfoldi- eskuvok.hu
42.kulonlegesutak.hu
43.lastminute-repulosutak.hu
44luxus-nyaralas.hu
45.luxusutazas.hu
46.magiclifehotelek.hu
47. maldiv-szigeteki-utak.hu
48.maldivnyaralas.hu
49.nazarutazas.hu
50. olaszutak.com
51. osziszuneti-utak.hu
52.osziszunetiutak.hu
53.premiumholdiay.hu
54.premiumnyaralas.hu
55.riu.hu
56.rodosz-nyaralas.hu
57.rodoszi-utak.hu
58. rodosziutak.hu
59.seychell.hu
60. seychellnyaralas.hu
61. spanyol-utak.hu
62. spanyoludules.hu
63. spanyolutak.hu
64. sziciliai-utak.hu
65.sziciliaiutak.hu
66. szilveszteri-utak.hu
67.szilveszteriut.hu
68.tobago.hu
69.torok-nyaralas.hu
70. torok-utak.hu
71. toroknyaralas.com
72. torokspecilaista.hu
73. torokutazasok.hu
74.tuinazar.hu
75.tuneziai-utak.hu
76. utazasi-utalvany.hu
77.varadero-utazas.hu
78.mallorcaiutak.hu
79.maltaiutak.hu
80.marokkoiutak.hu
81.martinique.hu
82. mauritiusihotelek.hu
83. mauritiusinyaralas.hu
84.mexikoinyaralas.hu
85. mexikoiutak.hu
86.naszutspecialista.hu
87. nazar.hu
88.varaderoinyaralas.hu
89.zakintosziutak.hu
90.zakynthosi-uatazs.hu

1.3. A Nazar Utazási Iroda az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, az utazásközvetítői tevékenységgel összhangban az utazásszervezők utazási csomagjainak megismertetéséhez, ajánlat kéréséhez/ajánlat adásához, az általa közvetített utazási szerződések létrejöttének elősegítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, illetve továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó belföldi és külföldi partnerek részére az alkalmazott informatikai rendszerek használatával

1.4. A Nazar Utazási Iroda, mint utazásközvetítő más utazásszervezők szolgáltatásaira adott megrendelések esetében az ügyfél személyes adatait továbbítja az utazásszervező felé.

1.5. A Nazar Utazási Iroda tevékenységét, illetve ügyfelei adatainak kezelését az alábbi jogszabályoknak megfelelően végzi:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)
2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.), 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),
2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet - az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről, 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet – az utazási szerződésről Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
A jelen szabályzat tartalmazza a Nazar Utazási Iroda munkatársai által alkalmazandó – adatkezeléssel összefüggő - szabályokat, illetve bemutatja az utazási irodánál alkalmazott adatkezelési folyamatokat.
A szabályzat célja, hogy egyértelműen biztosítsa az iroda működése során a hatályos magyar jogszabályoknak és a GDPR-nak való megfelelést. A szabályozás kiterjed minden rendszerre, személyre és folyamatra, akik/amelyek a Nazar Utazási Iroda információs rendszerét alkotják, beleértve a vezető tisztségviselőket, munkavállalókat, szállítókat és további harmadik feleket, partnereket, akik a Nazar Utazási Iroda által kezelt adatokhoz bármilyen formában hozzáférhetnek.
A Nazar Utazási Iroda a tevékenységi helyén folytatott működése során, az Unió területén végzett bármely személyesadat-kezelést e szabályzattal összhangban és a jogszabályoknak megfelelően kell végezni, tekintet nélkül arra, hogy maga az adatkezelés az Unió területén történik-e. E szabályzatot kell alkalmazni az Unió területén tartózkodó érintettek személyes adatainak az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett kezelésére.

 

2. Értelmező rendelkezések, alapfogalmak

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, valamint az abból levonható következtetés (azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);

3. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

6. biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

7. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

8. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

9. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

10. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

11. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

12. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja;

13. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, nyilvánosságra hozás, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

14. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

15. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

16. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

17. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

18. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

19. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

20. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

21. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

22. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

23. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

24. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

25. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

26. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

27. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

28. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi

29. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

30. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

31. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

32. tevékenységi központ:
a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végre hajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározottkötelezettségek vonatkoznak;

33. képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

34. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
35. személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó többtagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

 

3. A Nazar Utazási Iroda adatkezelési elvei, általános szabályai

3.1 A személyes adatok kezelésének alapelve
- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
- Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem lehet ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni (nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, , tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés) - adattakarékosság elve: az adatkezelés céljai szempontjából adat takarékosság elve: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk - pontosság elve: a személyes adatok kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.
- korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé - integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. - elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az adatkezelési elvek betartásáért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására

3.2 Az adatkezelés jogszerűsége: A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; - az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; - az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; - az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; - az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekeivagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

3.3 A hozzájárulás feltételei - Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. - Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely ennek nem felel meg, kötelező erővel nem bír. - Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. - Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

3.4 A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában - Gyermekek esetében az érintett hozzájáruláson alapuló adatkezelés akkor jogszerű a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan o mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló ad a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

4. Az érintett jogai
Nazar Utazási Iroda megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és a minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. A Nazar Utazási Iroda elősegíti az érintett jogainak gyakorlását. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.Az érintett jogai:
Tájékoztatáshoz való jog Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok köréről, a tárolás céljáról, időtartamáról, a kezelés jogalapjáról, a kezelő személyéről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos érdek mibenlétéről, harmadik országba történő adattovábbításról, az adatok címzettjeiről és a címzetti kategóriákról.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: -
- az adatkezelés céljai; - az érintett személyes adatok kategóriái; - azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; - adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; - az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyesen személyes adatok kezelése ellen; - valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; - ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; - az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

3. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról..

4. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –kiegészítését.

5. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles a törlést elvégezni akkor, ha az adatkezelés célja vagy jogalapja megszűnt, az adatkezelés eleve jogalap nélkül történt.

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amígmegállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés mindezek miatt korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy y az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7. Az z adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8. Tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy az utazási iroda érdekéből történő kezelése miatt, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

 

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Nazar Utazási Iroda a személyes adatok kezelését minden esetben önkéntes hozzájárulás alapján végzi. A személyes adatokat kizárólag üzleti szerződéses célra és külön hozzájárulás után ezen tájékoztatóban felsorolt marketing célokra használjuk fel a személyes adat tulajdonosának hozzájárulásával és annak mértékében. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy a kezelt személyes adatok igény szerint módosíthatók és törölhetők legyenek. Minden személyes adatszolgáltatás egyértelműen elkülöníthető a felhasználás célja szerint (üzleti szerződéssel kapcsolatos vagy marketingkampánnyal kapcsolatos) akár online felületen akár nyomtatott formában. Irodánk kizárólag utazásközvetítőként jár el, utazási csomag, vagy utazási szolgáltatásegyüttes értékesítését közvetítőként végezzük, az utazásszervezővel létrejövő utazási szerződések megkötésében közreműködünk.
Értékesítés:
Az értékesítés folyamán a Nazar Utazási Iroda az utastól kizárólag azokat a személyes adatokat kéri el, ami az utazáshoz és az irodánkkal létrejövő szerződéskötéshez szükséges. Az online vagy offline forrásokból beérkezett személyes adatokat a foglalás során biztonságos backoffice rendszereken keresztül juttatjuk el, az utazásszervező partnereinkhez, illetve a szállással és/vagy személyszállítással foglalkozó partnercégekhez (alább megnevezve). A személyes adatok segítségével tudjuk a foglalásokat véglegesíteni, az utazásközvetítői szerződést megkötni, és az utazásszervező részére az utazási szerződés megkötése
érdekében továbbítani. A szerződések elkészítése saját „VIP” nevű CRM rendszerünkben történik. A CRM rendszerben tároljuk az utas személyes adatait az utazás rendszerben tároljuk az utas személyes adatait az utazásközvetítői szerződés keretein belül kapcsolattartási céllal. A kinyomtatott aláírt szerződést a számviteli törvénynek megfelelően a könyvelésre továbbítjuk, majd miután visszaérkezett a törvényi előírásoknak megfelelően őrizzük, a törvényben előírt ideig.
Az weben történő online értékesítés folyamán az utazáshoz szükséges személyes adatokat titkosított HTTPS protokolt használva juttatjuk el (saját fejlesztésű online értékesítő rendszerrel (nem általunk működtetett, alább megnevezve) az utazásszervezéssel, illetve szállással és/vagy személyszállítással foglalkozó partnercégekhez (alább megnevezve). Az utazás visszaigazolása és a fizetés (adattovábbítás a bank felé) is ezen rendszeren keresztül történik. Az utazás megvásárlása után az automatikusan elkészült utazásközvetítői szerződés rögzítésre kerül a CRM rendszerünkben. Az utas által aláírt visszaküldött szerződést a számviteli törvénynek megfelelően a könyvelésre továbbítjuk, majd miután visszaérkezett a törvényi előírásoknak megfelelően őrizzük, a törvényben előírt ideig. A Nazar Utazási Iroda lehetőséget nyújt online vagy offline ajánlatkérésre. Az ajánlatkérő űrlapokon csak azokra a személyes adatokra van szükség, amivel pontos ajánlatot tudunk adni ez érdeklődőknek. Amennyiben az ajánlatot nem követi szerződéskötés (akár foglalás lemondása miatt) az adatokat 30 napon belül töröljük. Amennyiben a felsorolt lehetőségeken kívül más formában fordul hozzánk (online kapcsolati űrlap, telefon, fax, e-mail, stb.), a személyes adatok kezelését szintén az ajánlatkérés folyamata szerint végezzük.

1. Offline értékesítés, regisztráció, ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt személyes adatok
1.1. Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
1.2. Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
1.3. Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
1.4. Az adatkezelés időtartama: A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint. Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
1.5. Adattovábbítás (alább részletezve): külső foglalási rendszerek, bankok, belső CRM
1.6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
1.7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
.8. Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány

2. Offline egyéb adatbekérő űrlapok használata során kezelt adatok:

2.1. Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail
14
2.2. Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
2.3. Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
2.4. Az adatkezelés időtartama: A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint. lőírt iratmegőrzési idő szerint. Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
2.5. Adattovábbítás (alább részletezve): külső szolgáltatást értékesítő rendszerek
2.6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
2.7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
2.8. Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány

3. Online értékesítés saját weboldalon keresztül (alább részletezve), ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt adatok:
3.1. Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
3.2. Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4 . Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
3.3. Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
3.4. Az adatkezelés időtartama: A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő s Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
3.5. Adattovábbítás (alább részletezve): külső kapcsolódó foglalási rendszerek, bankok, külső szolgáltatást értékesítő rendszerek, belső CRM
3.6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
3.7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
3.8. Adatbekérés formája: webes űrlap, adatbekérő
3.8.1.Adatbekérés internetes helye: saját honlapok
3.9. Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere

4. Online saját weboldalak (alább részletezve) ajánlatkérő űrlapja használata során kezelt adatok:
4.1. Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, adott utazási ajánlat megnevezése, megjegyzés mező, utazó által megadott további utasok adatai (név, születési év)
4.2. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §15
4.3. Az adatkezelés célja: ajánlatkérési információk küldése a Nazar Utazási Irodának .
4.4. Az adatkezelés időtartama: adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, szerződéskötés esetén a fentebb leírtak szerint
4.5. Adattovábbítás (alább részletezve): nincs, szerződéskötés esetén fent leírtak szerint
4.6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): nincs feldolgozás
4.7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
4.8. Adatbekérés formája: kapcsolat űrlap, adatbekérő
4.9. Adatbekérés internetes helye (alább részletezve): saját weboldalak
4.10. Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere .

5.Online saját weboldalak (alább részletezve) kapcsolat űrlapja használata során kezelt adatok:
5.1. Köre: utazó neve, telefonszáma, e-mail címe, egyéb szabadon kitölthető mezők
5.2. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.
5.3. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi információk és egyéb szabadon kitölthető mezők küldése a Nazar Kft.-nek
5.4. Az adatkezelés időtartama: adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, szerződéskötés esetén a fentebb leírtak szerint
5.5. Adattovábbítás (alább részletezve): nincs, szerződéskötés esetén fent leírtak szerint
5.6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): nincs feldolgozás
5.7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
5.8. Adatbekérés formája: kapcsolat űrlap, adatbekérő
5.9. Adatbekérés internetes helye (alább részletezve): saját weboldalak
5.10. Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere. Online saját értékesítési weboldalak (alább részletezve) cookie-k (sütik) kezelése során kezelt adatok: A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni vagy egy vásárlási folyamatot végi vinni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy a Nazar Utazási Iroda és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktiválja azok fogadását a webböngészőjében.
További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 90 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban.
Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a weboldalak korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza.
Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében.
A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani

6.1. Köre: dátum, ügyfél ip címe, egyedi azonosító, weboldalra látogatás ideje
6.2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A weboldalon megjelenő „süti tájékoztató” jóváhagyásával a látogató hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez.
6.3. Az adatkezelés célja: a weboldal működése, felhasználói élmény növelése, az értékesítési folyamat segítése, tranzakciók visszaigazolása
6.4. Az adatkezelés időtartama: ideiglenes (oldalbezárásakor automatikusan törlődő) cookie-k (sütik), állandó (felhasználó a böngészője segítségével bármikor törölhető) cookie-k (sütik)
6.5. Adattovábbítás: személyes adattovábbítás nem történik
6.6. Adatfeldolgozó: személyes adatfeldolgozás nem történik
6.7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
6.8. Cookie-k (sütik) fajtája:
6.8.1.Működési Cookie-k (sütik)
6.8.1.1. Felhasználó azonosítás: csak a vásárlási folyamat alatt, esetleges adatmódosítások, tételmódosítások miatt (személyes adatkezelés nem történik)
6.8.1.2. Helymeghatározás: nincs
6.8.1.3. Felugró ablak: ajánlatok megjelenítése, megfelelő működéshez szükséges (személyes adatkezelés nem történik)
6.8.1.4. Értesítések: ajánlatok megjelenítése, megfelelő működéshez szükséges (személyes adatkezelés nem történik)
6.8.1.5. Egyéb: nincs
6.8.2. Közösségi média Cookie-k (sütik)
6.8.2.1. Google Analytics
6.8.2.2. Facebook pixel
6.8.2.3. Egyéb
6.8.3.Adatbekérés internetes helye: értékesítési oldalak (alább részletezve)
6.9. Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere.

7. Online saját weboldalak (alább részletezve) cookie-k (sütik) kezelése során kezelt adatok: A cookie-k ( sütik) olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak
A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb.
A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy a Nazar Utazási Iroda és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktiválja azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 90 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat, azok típustól függően 30 vagy 90 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a weboldalak korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani.
7.1. Köre: dátum, ügyfél ipcíme, egyedi azonosító, weboldalra látogatás ideje
7.2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A weboldalonmegjelenő „süti tájékoztató” jóváhagyásával a látogató hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez.
7.3. Az adatkezelés célja: a weboldal működése, felhasználói élmény növelése 7.4. Az adatkezelés időtartama: ideiglenes (oldalbezárásakor automatikusan törlődő) cookie-k (sütik), állandó (felhasználó a böngészője segítségével bármikor törölhető) cookie-k (sütik)
7.5. Adattovábbítás: személyes adattovábbítás nem történik
7.6. Adatfeldolgozó: személyes adatfeldolgozás nem történik
7.7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
7.8. Cookie-k (sütik) fajtája:
7.8.1. Működési Cookie-k (sütik) 7.8.1.1. Felhasználó azonosítás: nincs
7..8.1.2. Helymeghatározás: nincs
7.8.1.3. Felugró ablak: ajánlatok megjelenítése, meg.
7.9. Adatbekérés internetes helye (alább részletezve): saját weboldalak 7.10. Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere
Közösségi média: Lehetőséget nyújtunk oldalaink használata során az érdekesnek talált információkat és ajánlatokat a közösségi oldalakon „megosztani”.
A megosztáshoz a felhasználónak bejelentkezve kell lennie az adott közösségi oldalra és használni az oldalon található bővítmény adott gombját. A megosztáshoz használt informatikai bővítmények személyes adatokat nem kérnek, kezelnek és továbbítanak a közösségi oldalak felé.

8. Közösségi média linkek / böngésző bővítmények használata, saját weboldalak és értékesítési oldalak (alább részletezve)
8.1. Köre: dátum, ügyfél ipcíme, egyedi azonosító, weboldalra látogatás ideje, böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információk
8.2. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
8.3. Az adatkezelés célja: a weboldalakon található információk egyszerű megosztása a közösségi oldalakon, felhasználói élmény növelése
8.4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (közösségi oldalakból való kijelentkezésig )
8.5. Adattovábbítás: minden kiegészítő és bővítmény az adott közösségi oldalhoz továbbítja az adatokat
8.6. Adatfeldolgozó: nincs
8.7. Az adatszolgáltatás módja: közösségi gombok, jelölések, ikonok használata
8.8. Adatbekérés internetes helye: saját weboldalak és értékesítési oldalak (alább részletezve)
8.9. Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere
8.10. A weboldalon használt közösségi média szolgáltatók: Facebook, , Instagram, Twitter, Youtube
Marketing: A marketing hozzájárulás során beérkező személyes adatok tárolásra és feldolgozásra kerülnek, ami alapját képezi hirdetési és marketingkampányoknak, kapcsolattartásnak, lehetséges utazási szerződésnek. Az adatfeldolgozás lehetőséget ad az ajánlataink személyre szabására és a pontos igények szerinti paraméterezésére. A Nazar Utazási Iroda külső hírlevél küldő szolgáltatót és marketingre szakosodott cégeket kér fel a kampányok megszervezésére, akik adatfeldolgozást is végeznek megbízásuk teljesítése során. Mind az Nazar Utazási Iroda mind a partnereink a hozzájárulás során kapott személyes adatokat a törvényi előírásnak megfelelően használják fel.

9. Marketing
9.1. Online Marketing tevékenységhez kezelt adatok
9.1.1.Köre: név, e-mail cím, telefonszám
9.1.2.Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § 9.1.3.Az adatkezelés célja: Nazar Kft. aktuális ajánlatainak bemutatása online és offline ajánlatok segítségével
9.1.4.Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
9.1.5.Adattovábbítás: nincs
9.1.6.Adatfeldolgozó: nincs
9.1.7.Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
9.1.8.Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány.
9.1.9.Adatbekérés fizikai helye: Nazar Kft telephelye ( 1036 Bp., Bécsi út 53-55)
9.2. Online hírlevél küldéséhez kezelt adatok
9.2.1.Köre: név, e-mail cím
9.2.2.Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
9.2.2.Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
9.2.3.Az adatkezelés célja: Nazar Kft. aktuális ajánlatainak bemutatása heti rendszerességgel
9.2.4.Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
9.2.5.Adattovábbítás: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC)
9.2.6.Adatfeldolgozó: nincs
9.2.7.Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
9.2.8.Adatbekérés formája: Mailchip böngésző bővítmény és API és papír alapú űrlap, formanyomtatvány
9.2.9.Adatbekérés internetes helye: saját weboldalak
9.2.10. Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere.

10. Saját weboldalak:
1.ajandekut.hu
2.akciosut.hu
3. antigua.hu
4..arubai-nyaralas.hu
5.arubaiutak.hu
6. bahamaiutak.hu
7. bahamak.hu
8. barbadosiutak.hu
9.bulgarutak.com
10. ciprusi- utak.com
11. ciprusiutak.com
12. curacao-utazas.hu
13. dominikaihotelek.hu
14.dominikainyaralas.hu
15.dominikaspecialista.hu
16.dubaiutazasok.hu
17. egyiptomihotelek.hu
18. egyiptominyaralasok.hu
19. egzotikus-nyaralasok.hu
20.egzotikus- utak.com
21.egzotikus-utak.hu
22.egzotikus-utazas.hu
23.egzotikuseskuvok.hu
24.egzotikusuticelok.hu
25. gorog-utak.hu
26.gorogutak.com
27.jamaicai-utak.hu
28. jamaicaihotelek.hu
29.jamaicainyaralas.hu
30. jamaicaiutak.hu
31. jordannyaralas.hu
32.karibi-utak.hu
33.karibiutak.com
34.karibspecialista.hu
35.kretai-nyaralas.hu
36. kretautak.hu
37. kubai-utak.hu
38.kubaihotelek.hu
39. kubaiutak.com
40.kubaspecialista.hu
41.kulfoldi- eskuvok.hu
42.kulonlegesutak.hu
43.lastminute-repulosutak.hu
44luxus-nyaralas.hu
45.luxusutazas.hu
46.magiclifehotelek.hu
47. maldiv-szigeteki-utak.hu
48.maldivnyaralas.hu
49.nazarutazas.hu
50. olaszutak.com
51. osziszuneti-utak.hu
52.osziszunetiutak.hu
53.premiumholdiay.hu
54.premiumnyaralas.hu
55.riu.hu
56.rodosz-nyaralas.hu
57.rodoszi-utak.hu
58. rodosziutak.hu
59.seychell.hu
60. seychellnyaralas.hu
61. spanyol-utak.hu
62. spanyoludules.hu
63. spanyolutak.hu
64. sziciliai-utak.hu
65.sziciliaiutak.hu
66. szilveszteri-utak.hu
67.szilveszteriut.hu
68.tobago.hu
69.torok-nyaralas.hu
70. torok-utak.hu
71. toroknyaralas.com
72. torokspecilaista.hu
73. torokutazasok.hu
74.tuinazar.hu
75.tuneziai-utak.hu
76. utazasi-utalvany.hu
77.varadero-utazas.hu
78.mallorcaiutak.hu
79.maltaiutak.hu
80.marokkoiutak.hu
81.martinique.hu
82. mauritiusihotelek.hu
83. mauritiusinyaralas.hu
84.mexikoinyaralas.hu
85. mexikoiutak.hu
86.naszutspecialista.hu
87. nazar.hu
88.varaderoinyaralas.hu
89.zakintosziutak.hu
90.zakynthosi-uatazs.hu

12. Adatfeldolgozók és adatkezelők nevei és elérhetőségei, akik offline és online értékesítés, regisztráció, ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses kapcsolat) létesítése és annak fennállása során az ügyfél személyes adatait kezelhetik:
5 vor flug GMBH / 80339 München, Landsberger STR 88
Adoutours / 1074 Budapest, Hársfa utca 2 •
Aelouis Utazási Iroda / 1065 Budapest, Nagymező utca 52 •
Airfrance / Tremblay-en-France, Franciaország •
Airmania Kft / 1055 Budapest, Bajcsi Zsilinszky út 74
Alltours Flugreisen GMBH / 40221 Düsseldorf, Postfach 10 12 45 •
Amadeus Latvia / 1050 Riga, Audeju iela 8 •
Anubis Travel Utazási Iroda / 1024 Budapest, Kisrókus utca 1 •
Blue Sky Travel International / 1164 Budapest, Szántó u. 11 •
Utazási Központ / 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49 •
Budavár Tours / 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6 •
Ck Aeolus S.R.O / 94901 Nitra, Slovakia , Mostná 29 •
Der Touristik Frankfurt GMBH & Ck. / 60424 Frankfurt Am Main, Behring Strasse 6 •
Express Travel International GMBH / A-1010 Wien, Karlsplatz 3
Fehérvár Travel Kft / 8000 Székesfehérvár, Várkörút 40 •
FTI Touristik / 4030 Linz Austria, Backermühlerweg 59 •
Go Global Travel LTD / Tulip Tours / 525 21 Ramat Gan Srael, menahem begin str. 12
Grand Tours 2000 Kft / 4024 Debrecen, Vár u. 10 •
Gruber Reisen Veranstelter GMBH / 8055 Graz, Puchstrasse 176 •
Haris Travel / 1052 Budapest, deák F. U. 10 •
Ibusz Utazási Irodák Kft / 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3
ITS Billa Reisen / 1070 Wien, Zieglergasse 6
Jahn Reisen / 1070 Wien, Zieglergasse 6 •
Jet travel Kft / 1113 Budapest, Bocskai út 77-79 •
JT Touristik GMBH / 14050 Berlin, Spreetalallee 1
Kartago Tours Zrt / 1076 Budapest, Thököly út 21 •
Mahart Torus / 1056 Budapest, Belgrád Rakpart •
Morton’s Lági Utazási Iroda / 6722 Szeged, Petőfi S. Utca 7 •
Mortons Trave / 1054 Budapest, Markó utca 3
Mortons Trave / 1054 Budapest, Markó utca 3 •
N-U-R Neckermann -Utazás Sz. KF / 1118 Budapest, Dayka G. U. 5
Premio Travel / 9400 Sopron, Kőszegi út 5 • Robinson Tours / 1051 Budapest, Sas Utca 1
Schauinsland Reisen GMBH / 47051 Duisburg, Stresemann str. 80
Sun&Fun Holidays Kft / 1138 Budapest, Meder u. 8/D •
Taurus Reisen Kft / 1067 Budapest, Teréz Krt. 33 •
Tensi ID és Forg. Kft / 1023 Budapest, Komjádi B.utca 1.
TUI Deutchland GMBH / 30620 Hannover, Karl-Wiechert -Allee 23
TUI Österreisch GMBH / A1190 Wien, Heiligenstádter Strasse 31 •
TUI Wolters Reisen GMBH / 28816 Stuhl, Bremer Str. 61 •
Unitravel Utazásszervező KFt. / 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. U. 27
Viasale Travel S.L. / 38660 Adeje, Tenerife, Spain, Calle Extremadura Nr. 9 •
Vista Utazási Irodák Kft / 1061 Budapest, Andrássy út. 1 •
Vivaldi Travel / 1065 Budapest, Révay u. 14 •
VTours GMBH / 63739 Aschaffenburg, Weißenburger straße 30 •
Wizzair Hungary Kft / 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V •
Z(s)eppelin Utazási Iroda / 6720 Szeged, Feketesas utca 17

13. Adatbekérés fizikai helyét biztosító szolgáltatók:
13.1.1. Tarhely szolgáltató: Tarhelypark Kft.
Cím:1122 Budapest, Gaál József út 24.Email: info@tarhelypark.hu
Rack Forest Kft.
1132 Budapest, Viktor Hugo Utca 18-22 III/3008 Email: info@rackforest.hu

16. Adatfeldolgozást biztosító szolgáltató:
Könyvelő Csizmadia Lajos Email: dunaudit@t-online.hu

17. Pénzügyi szolgáltató szolgáltatók:
17.1.1. OTP Bank ZRT.
Címe: 1051 Budapest, Nádor utca 21.
17.2. Cég neve: Oberbank AG. Wien Schwarzenberger Platz. 5.

18. Közösségi média szolgáltatók:
18.1. Cég neve: Facebook Inc. Székhely: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
18.2. Cég neve: Google Inc. Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
18.3. Youtube (Google Inc.) Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
18.4. Instagram (Facebook Inc.) Székhely: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
18.5. Twitter, Inc. Székhely: 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, C

19. Hírével küldő szolgáltató:
19.1. MailChimp (The Rocket Science Group, LLC) Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA

20. Adatfeldolgozásra és tárolásra használt CRM rendszer
20.1. Szoftver neve: VIP 20.2. Szoftver és adatállományának fizikai helye: saját szerver
.3. Adattovábbítás: nincs
2.1. Levelező rendszer
2.1.1. Szoftver neve: Microsoft exchange online
2.1.2. Szoftver és adatállományának fizikai helye: Microsoft cloud

21.3. Adattovábbítás: nincs
21.4. Cég neve: Microsoft Corporation Székhely: One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329, USA

22. Munkavállalói viszony során kezelt személyes adatok:
22.1. Köre: neve, neme, születési ideje, születési helye, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, iskolai végzetsége, szakmai tapasztalat, adóazonosító, bankszámlaszám, családi állapot, gyermekek száma, egyéb bérszámfejtéshez nélkülözhetetlen adatok
22.2. Az adatkezelés jogalapja: munka törvénykönyvének előírásai
22.3. Az adatkezelés célja: munkatársak foglalkoztatása
22.4. Az adatkezelés időtartama: munka törvénykönyvének előírásainak megfelelő időpontig
22.5. Adattovábbítás (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
22.6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
22.7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
22.8. Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány, e-mail.

23. Álláshirdetésre jelentkezés során kezelt személyes adatok:
23.1. Köre: neve, neme, születési ideje, születési helye, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, iskolai végzetsége, szakmai tapasztalat, adóazonosító, egyéb megadott adatok
23.2. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
23.3. Az adatkezelés célja: új munkatársak keresése, álláspályázaton való részvétel
23.4. Az adatkezelés időtartama: az álláspályázat lejártáig, az érintett hozzájárulásával maximum egy évig újbóli megkeresés céljából
23.5. Adattovábbítás (alább részletezve): nincs
23.6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
23.7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
23.8. Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány, e-mail.

24. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése, csak indoklással és kifejezett külön ügyfélhozzájárulással. Az utazási szerződéskötés folyamán szerződésbe kell foglalnunk és a szállással és/vagy személyszállítással foglalkozó partnercégekhez (alább megnevezve) továbbítanunk kell, ha az utas speciális ellátásra tart igényt.
Egészségügyi adatok:
24.1. Köre: egészségi és/vagy fizikai állapota és ezzel kapcsolatos igényei, valamint étkezési igényei
24.2. Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
24.3. Az adatkezelés célja: szállással és/vagy személyszállítással foglalkozó partnercégek (alább megnevezve) értesítése az utazó speciális egészségügyi okból felmerülő igényeire
24.4. Az adatkezelés időtartama: A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint. 2.4.5. Adattovábbítás (alább részletezve): külső foglalási rendszerek, belső CRM
2.4.6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
24.7. Az adatszolgáltatás módja:

Biztosításban partnerünk, az Aegon biztosító 

 

Fakultatív útlemondás

Az Útlemondás biztosítás az utazási szerződésben vállalt önrészesedést válthatja ki olyan esetekben, amikor az utazás meghiúsul.

Előfordul, hogy egy hónapokkal korábban megtervezett utazásról kell lemondjunk olyan előre nem látható okból, amelyre lehetetlen felkészülni. Útlemondás biztosításunk egyes nem várt események (pl.: baleset, betegség, haláleset a családban, munkáltatói felmondás, vagyontárgyunkat ért jelentős kár, stb.) bekövetkezte esetén megtéríti az utazási szerződésben vállalt önrészt / bánatpénzt. Tervezzen körültekintően, készüljön nyugodtan az utazására!

 

Compass Utasbiztosítás

Teljes körű utasbiztosítás, amely (sürgősségi) orvosi ellátás, poggyász- és balesetbiztosítás, kiegészítő sport, továbbá kiegészítő személygépkocsi elemekből áll.

Aegon Compass utasbiztosításunk kiterjed sürgősségi orvosi ellátásra, tartalmaz balesetbiztosítási elemeket és természetesen poggyászbiztosítást is.

Mindenféle külföldi utazáshoz ajánljuk a Compass-t, legyen szó akár "aktív", akár "passzív" időtöltésről. A tömegsportok kedvelői ugyanúgy megtalálhatják a számukra fontos biztosítási védelmet, mint a kulturális körutazáson, családi nyaraláson, vagy éppen gyalogtúrán résztvevő emberek. A poggyászbiztosítás védelmet ad a külföldi útra magunkkal vitt fényképezőgépre, kamerára, táblagépre, hordozható számítógépre, mobiltelefonra is - a tárgyankénti limit erejéig, a felelősségbiztosítás pedig kiterjeszthető - igény szerint - akár a szállodában, kempingben okozott felelősségi károkra is. Az utazó kényelméről és a gyors kiszolgálásról 0-24 órán át elérhető, magyar nyelvű assistance központunk gondoskodik.

TIPP! Az utasbiztosítás megkötésén felül, ne felejtsd el kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (EEK), mert a kórházi napi térítést csak akkor veheted igénybe, ha a kórházi kezelést az EEK költségére végzik.

Utasbiztosításunk három fedezeti szinttel köthető, amelyek eltérő mértékben térítenek az egyes biztosítási események bekövetkeztekor.

 

Komplex útlemondási és betegség-baleset-poggyász biztosítás 

Külföldi csomagajánlatainkhoz vagy repülőjegy és szállásfoglalása mellé kösse meg irodánkban kedvezményesen komplex biztosítását (baleset-, betegség-, poggyász- és útlemondási biztosítás) Az útlemondási biztosítás önrész nélküli. A csomag megköthető Basic , Extra vagy Exclusive kategóriájával.
További feltételekről és árakról kérje tájékoztatásunkat!

 

H-1037 Budapest, Kocsis Sándor út 34/A.

 

Mobil telefonszám:

      +36 20/564 4415 

     +36 20/401 4733  

Email: info@nazarutazas.hu

 

 

 

Nyitva tartás:

 

Kedves Utasaink!

A fennálló egészségügyi helyzetre való tekintettel, irodánkban személyes ügyintézésre nincs lehetőség. 

E-mailben és telefonon továbbra is állunk rendelkezésükre!

 

 


Elérhetőségeink:


hétfőtől – péntekig 09:00-17:00 óra között

E-mail: info@nazarutazas.hu

Telefon: +36 20/564 4415 , +36 20/401 4733

 

 

 

Bővebb információkért kérem, keressen meg minket a fenti elérhetőségeink egyikén!

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-2020 Nazar Kft

Hogyan tudja a lefoglalt utat kifizetni?

Miután Ön írásban foglalást küldött nekünk, mi 16 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot. Egy e-mailt küldünk Önnek az Ön által kiválasztott utazás szabad kapacitásáról/ foglalhatóságáról és a pontos árkalkulációról.

Fontos, hogy a szabad kapacitásról/ foglalhatóságról szóló levelünkben mellékeljük az utazási szerződést is, amennyiben a helyek rendelkezésre állnak.

Kérjük ezt legyen kedves írásban vagy telefonon: +36 20/564 4415, +36 20/401 4733   email-en : info@akciosut.hu címre eljuttatni.

 

Irodánkban többféle módon is kifizetheti utazását.

Az Ön által kiválasztott utazást csak az előleg (35 nappal az utazás megkezdése előtt a részvételi díj 40%-a , kivéve speciális, le nem mondható ajánlatoknál, itt az előleg összege változhat) vagy a teljes összeg (35 napon belüli foglalás esetén csak teljes összeggel tud foglalni) beérkezése után véglegesítjük az adott utazásszervezőnél.

Nagyon fontos: Kérjük a megrendelt út befizetéséről minél hamarabb gondoskodni szíveskedjen. Csak az összeg beérkezése után tudjuk foglalását véglegesíteni!

A késedelmes fizetésből adódó problémák miatt (esetleges helyek elfogyása) felelősséget nem vállalunk!

 

Fizetési tájékoztató forintban elszámolt utakhoz

Amenniyben Ön az utazást forintban foglalja le, a forintban meghatározott árak kerülnek rögzítésre a szerződésben. A számlák forintban kerülnek kiállításra.

1. Fizetés átutalással:

Önnek lehetősége van arra, hogy a Nazar Kft.  utazási iroda bankszámlájára közvetlenül átutalja a részvételi díj összegét.

Bankszámlaszámunk:

OTP Bank Nyrt

Nazar Kft. 11715007-20436474-00000000

 

Fizetési tájékoztató euróban elszámolt utakhoz

Amenniyben Ön az utazást euróban foglalja le, az euróban meghatározott árak kerülnek rögzítésre a szerződésben. A számlák euróban kerülnek kiállításra.

 

Az utalás kedvezményezettje minden esetben a Nazar Kft., H-1037, Budapest Kocsis Sándor út 34/A. 

Bank neve: OBERBANK AG. Bank, címe: 1030 Wien, Schwarzenberger Platz 5.
Kedvezményezett neve: Nazar Kft.
IBAN számunk: AT38 1500 0005 011 86787
Swift kód: OBKLAT2L

2. Készépénzben a fenti bankszámlák valamelyikére rá tudja fizetni az összeget.Módosítási-, lemondási díjat akkor számolunk fel, ha Ön:
a már megrendelt és aláírt szerződés/ foglalás esetén név, vagy utazási időpont változtatást kér, utólagos számla kiállítást kér más névre, vagy címre, szállodaváltoztatást kér már megrendelt foglalás során, vagy a megrendelt szolgáltatásokat módosítja/lemondja, vagy foglalását lemondja.

A módosítási díj mértéke: 5.000 Ft / Fő, mely az utazásszervező által felszámított esetleges díjakon túl fizetendő.

1. Az Önnek megfelelő időpont kiválasztása után kattintson a Kalkuláció/Foglalás gombra!

2. Válassza ki az Ön számára megfelelő szobát!

3. Kalkuláció, egyéb szolgáltatások kiválasztása.

4. Adja meg az Utazók adatait!

5. Ön emailt kap az előzetes foglalásáról.

6. Mi 16 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel az Ön által megadott elérhetőségek egyikén.

7. Miután a kolléganőink leellenőrizték a szabad kapacitást és az Önök számára legkedvezőbb árat, email-en jelentkezünk Önnél. Ha kérdésünk lenne, vagy az Ön által kiválasztott útra már csak kevés hely van, fel is hívjuk Önt, nehogy lemaradjon álmai utazásáról!

8. Email-ben jelezzük a szabad kapacitást, a foglalható árakat és mellékeljük az opciós szerződést, azaz előszerződést küldünk.

Önnek 2 teendője van: az általunk elkészített szerződést, melyet Ön aláírt emailen eljuttatni irodánkba, illetve az összeg kifizetéséről gondoskodni (utalással vagy bankszámlánkra való készpénz ráfizetéssel).

10. Az összeg megérkezése után foglaljuk véglegesre az Ön foglalását.

Tehát fontos, hogy  az utazás befizetéséről minél hamarabb gondoskodjon!

11. Miután a helyeket számunkra visszaigazolták, Önnek új szerződést küldünk melyben az Ön foglalási státusza véglegessé válik.

12. Mi indulás előtt 5 nappal küldjük el a részvételi jegyet az Ön által megadott email címre. Kérjük, postafiókját rendszeresen látogassa! Nem olvasott, nem megkapott, és nem letöltött dokumentumok hiányosságából fakadó károkért felelősséget nem vállalunk!

13. Ha bármi kérdése lenne kérem jelezze elérhetőségeink egyikén! 

“Lassan fél éve lesz, hogy összeházasodtunk, és bár mindkettőnk számára távolinak tűnik, mégis szinte minden pillanatát fel tudjuk idézni a szigeten töltött időnek. Életem eddigi legszebb napjait éltem át. Nem csak a hely varázslatos a hatalmas gránitszikláival, hanem az emberek kedvessége, szerénysége, figyelmessége is magával ragadó. Tiszteletben tartják az oda utazó párok intimitás iránti igényüket, így a szálloda esküvőszervezője is teljes mértékben hozzánk igazodott, és mind a ceremónia menetére vonatkozó kéréseinket, mind pedig a dekorációval kapcsolatos ötleteinket maximálisan teljesítette. Nem volt más dolgunk, mint hátradőlni a napozóágyban, és pihenni, vagy épp sétálni a naplementében, miközben nyaldossa lábunkat az óceán… …Az esküvőnk olyan volt, mint egy álom: 2012. 12. hó 12-én, mezítláb, 31 fokban, aranyló naplementében, az Indiai- óceán partján keltünk egybe. Meghitt, boldog és nem utolsó sorban stresszmentes volt életünk legszebb napja, amit sosem fogunk elfelejteni. Köszönjük Nazar!”

 

 

Megtalálta élete párját és szeretné, hogy házasságkötésük napja minden képzeletet felülmúljon? Hogy az a pillanat mindörökké egy maradjon a sok közül?

Mi megszervezzük Önnek az álomesküvőjét álomországban!

Első lépések…

 • Minden esetben először érdeklődjön lakhelye szerinti anyakönyvi hivatalnál a választott országban jelenleg érvényben lévő házasságkötési előírásokról. Házassági szándékukat be kell jelenteni az illetékes anyakönyvvezetőnél, igazolniuk kell, hogy ennek törvényes akadálya nincsen.

Házassági Tanúsítvány

 • A külföldi esküvőről szóló szándék Anyakönyvi Hivatalnál való bejelentése és a megfelelő dokumentumok bemutatása után a közigazgatási hivatal állítja ki a házassági tanúsítványt, amellyel igazolják, hogy házasságuknak jogi akadálya nincs.
 • Minden esetben érdemes a Külügyminisztériumnál és a magyarországi külképviseletnél megérdeklődni, hogy a kiválasztott ország számára elegendő-e ez a tanúsítvány, vagy szükséges-e a felülhitelesítés (Apostille) a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályával. Ennek ügyintézési ideje 30 nap.

További szükséges lépések:

 • Születési Anyakönyvi kivonat beszerzése, melyet a szülőváros szerinti anyakönyvi hivatal állít ki, legegyszerűbb, ha többnyelvű formátumban, így nem kell a későbbiekben fordíttatni.
 • A dokumentumok hiteles fordítása (fordító irodáknál: www.offi.hu).
 • Hazaérkezés után az esküvőt hitelesíteni kell az illetékes Anyakönyvi Hivatal utasítása szerint.
 • A külföldi esküvőhöz minden esetben az eredeti dokumentumokra van szükség, melyet a jegyespárnak kell bemutatni az esküvő előtt. Ennek hiányában az esküvőt nem tartják meg.

Hivatalos / Nem hivatalos esküvő

Hivatalos esküvő Nem hivatalos esküvő
Antigua  Dominikai Köztársaság
Bahama-szigetek  Maldív-szigetek
Bali (Indonézia)  Tahiti
Barbados  
Grenada  
Hawaii  
Jamaika  
Kuba  
Madeira  
Malájzia  
Málta  
Mauritius  
Mexikó  
Seychelles-szigetek  
Sri Lanka  
St. Lucia  
Tahiti  
Trinidad és Tobago  

 

Nászutas csomagok

 • Irodánkban lehetőség nyílik nemcsak esküvő szervezésére, hanem bizonyos szállásoknál nászutas csomag foglalására is, ezzel kedveskedve a jegyes párnak ezen a különleges utazáson.
 • A csomag tartalmazhat egy gyertyafényes vacsorát egy üveg borral, egy romantikus pezsgős reggelit a parton, egy páros masszázst rózsaágyban, virág bekészítést a szobában érkezéskor, gyümölcskosarat, korai check-in, és késői check out szolgáltatást stb… Ehhez nem kell mást tenni, csak a házasságkötési igazolást kell a szálláson felmutatni, melynek pontos feltételei szállodánkét változnak. A nászutas kedvezmény mértéke a feleség szállás részvételi díjából 16%-os kedvezménytől akár 100 % is lehet akár a nászutas csomagon kívül. A kedvezmény mértéke és a csomag tartalma szállodánként változik.

Nászutas számla

 • Arra az esetre, ha nem szeretné, hogy a nászajándék nem várt meglepetés vagy haszontalan dolog legyen, mint az ötödik turmixgép, a legkellemesebb és legkényelmesebb megoldás a nászutas számla.
 • Irodánkban van lehetőség olyan számlát nyitni, amire a kedves vendégek, rokonság a számára megfelelő összeget felteheti, hozzájárulva ezzel az Önök feledhetetlen nászútjához. Az összegről, összegekről nászutas utalványt állítunk ki, amelyet az esküvő napján át tudnak adni a jegyes párnak, mely beváltható az irodánk által kínált utak egyikére.
 • Az nászutaspár saját maga választja ki a számukra megfelelő utazást, legyen az közeli, vagy akár távoli helyeken, hajóút, kulturális körutazás vagy aktív pihenés, esetleg kérhetik egyéni álmaik utazásának megtervezését is.
 • Az utalvány a kiállítástól számítva egy éven belül felhasználható.
 • A nászutas számlával eltűnnek a nászajándékkal kapcsolatos töprengéssel teli, eredménytelen és végtelennek tűnő pillanatok és végül a legszebb ajándékhoz járulhatnak hozzá. Tegyenek Önök is hozzá, hogy szeretteik nászútja még tökéletesebb legyen és ezzel egy feledhetetlen élményt szerezzenek Nekik!

Bővebb információért keresse munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Nazar Utazási Iroda

Iroda: Nazar Utazási Iroda
Cím:

1037 Budapest, Kocsis Sándor út. 34/A. 

 

 

 

Telefonszám:

+36 20/ 564 4415
+36 20/ 401 4733

Tarhely 

 Tarhelypark Kft.1122 Gaál József út 24. info@tarhelypark.hu és

 RackForest Kft.  1132 Budapest, Vikctor Hugo utca 18-22 3.3m 3008 

 Email: info@rackforest.hu

 

Mobil: +36 20/564-4415, +36 20/401 4733
E-mail: info@akciosut.hu, info@nazarutazas.hu
Honlap: www.akciosut.hu
MKEH Reg.: U-000519
Cég: Nazar Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Kocsis Sándor út 34/A
Cégjegyzékszám: 01-09-739448
Adószám: 13150648-2-41
EU Adószám: HU13150648
Bank:

Forintos számláink:

OTP Bank ZRT. Forintos számlánk: 

OTP: 11715007-20436474-00000000

 

Oberbank AG.  Eurós számlánk:

Cím: Wien, Schwarzenberger Platz 5. 
IBAN: AT38 1500000501186787

Swift Kód: OBKLAT2L

Alapítás éve: 2003.November 
Vagyoni biztosíték: Aegon Biztositó 
Utazási feltételek: link (ászf)
Ügyvezető: Dr. Somogyi Magdolna, Dr.Somogyi Attila
Munkatársak: Jecs-Lévai Andrea

1. Hogyan vehetem fel Önökkel a kapcsolatot?

Keressen minket telefonon vagy e-mailen.

A telefonszámaink:

Mobil: +3620/ 401-4733, +3620/ 564-4415

E-mail címünk: info@akciosut.hu

Weboldal: www.akciosut.hu

Várjuk érdeklődését, ajánlatkérését és személyes jelentkezését!

2. Miért válasszon minket? Mi több okot mondunk rá!

 1. A Nazar Kft. mely az  akciosut.hu mögött álló cég, 2003. novemberében alakult. Ugyanazon magyar tulajdonosok körében van már több mint 10 éve.
 2. Magyarországon azon kevés irodák közé tartozunk, akit a TUI  frenchise partnerévé, a DERtour prémium partnerévé választott!  Megfelelve  a magas német előírási  rendszernek!
 3. Irodánk  előnye, hogy mi szerződésben vagyunk az összes magyarországi  utazásszervezővel és az összes Ausztriában Németországban található utazás szervezővel. Az Ön előnye, hogy 77 utazási iroda Akciós és Last Minute ajánlatait egy helyen találja meg.  Mi gyors rendszereinkkel megkeressük az Ön számára legjobb akciós és a last minute ajánlatot.
 4. Személyre szabott utazásokat kínálunk Önnek.  Az akciosut.hu csapatában dolgozó kolléganők a szakma specialistái. Az általunk ajánlott utazások jelentős részét személyesen ismerjük.
 5. Mi igyekszünk olyan utazást ajánlani Önnek, amit mi már kipróbáltunk! Személyesen tapasztaltuk meg a hotelek, országok előnyit. Mi segítünk Önnek megvalósítani álmai utazását.
 6. Vendégeink több mint 80%-a törzsvendég, akik évről – évre minket tisztelnek meg azzal, hogy megszervezzük utazásikat.
 7. Az akciosut.hu csapata, hisz abban, hogy élményekben gazdag utazások a jó utak.  Mi arra törekszünk, hogy Ön még nagymama- nagypapa korában is az általunk szervezett felejthetetlen utazásra gondoljon vissza. Célunk, hogy mindezt nagyon jó áron kínáljuk Önnek! Az akciosut.hu , Az akciós és a last minute utak specialistája!

3. Miért Nazar Kft? Mit jelent a Nazar?

Egy kis személyes dolgot osztanánk meg Önökkel.  A Nazar Kft tulajdonosa és egyik ügyvezetője Somogyi Magdolna, 2001-ben mikor először járt a Török Riviérán - mely szakmában első meghívása volt-  az első hotel ahol megszállt az a mai napig működő hotel Antalyaban a Nazar Hotel.  Akkor határozta el, ha saját irodát nyit, akkor a cég neve Nazar  lesz. Hát így született meg  2003-ban a Nazar Kft. A Nazar  egyébként  Allah szemét jelenti, őrző vigyázó tekintetét.

4. Mit jelent az akció és a last minute út? Azonnal kell indulnom?

Az akciós út és a last minute út között a különbség a következő.  A last minute utakra jellemző, hogy röviddel  általában  3-5 nappal az út indulása előtt adják ki az utazásszervezők.

Előnye ha Önnek mindegy, hogy az adott időpontban amikor Ön szabadságra tud menni hova utazik, párjával utazna és szívesen fedezi fel a világ minden szegletét. Akkor ez az Ön számára kedvező.

 

Fontos tudni, hogy a last minute ajánlatoknál sok esetben csak nagyon korlátozott létszámú hely áll a rendelkezésre -  ezért ha Önök többen  utaznának ezt ne válasszák, mert lehet hogy nem lesz elég hely például a repülőn. Last  minute utaknál különösen nyáron a fő szezonban ( 06.21- 08.30 között), a családi szobák , ezen belül is  a 2 légterű szobák valószínűsége nagyon kicsi. Mivel minden hotelben kevés családi szoba van, így azok jelentős részét előfoglalásban vagy akciósan lefoglalják. Ezért ha családjában több gyermek is van vagy speciális igényei vannak és főszezonban utazna ne várjon a last minutra.

Az akciós utak előnyei a következők:

 • Ön már hónapokkal az utazás  előtt kedvezményesen tud foglalni
 • Rengeteg hotel és speciális igényű szobák pl: családi szobák, 2 légterű családi szobák, tengerparti beach villák, tengerre néző szobák közül tud válogatni
 • Nem kell kompromisszumot kötnie nem kell az igényeit lejjebb adnia ahhoz, hogy jó áron foglalja
 • Speciális akcióink esetében gyermekeknek ajándékba adjuk a repülőjegyet, vagy a repülőjegyet és a szállást is.

5. Last minute út összevonható egyéb kedvezményekkel (nászutas, törzsutas, stb…)

Sajnos a last minute útból egyéb kedvezmény nem érvényesíthető!

6. Lehet nagyobb apartmant több főre is foglalni?

Természetesen, viszont ebben az esetben az apartman árát kell kifizetni.

7. Mikor kapom meg a részvételi jegyet?

5-7 nappal utazás előtt e-mailen vagy, bizonyos esetekben postai úton.

8. Mi történik abban az esetben, ha valamely személyes adat időközben módosul, vagy későn vettük észre hogy a foglalásban nem jó adatot adtunk meg?

Az utazási dokumentumok kiállításánál nagyon fontos, hogy az a név szerepeljen a dokumentumon mint ami  abban a személyes dokumentumban amivel Ön utazni fog. PL: útlevél vagy személyi igazolvány.

Fontos az Ön   személyes dokumentumainak a hazautazástól számítva 6 hónapig érvényesnek kell lennie!

10. Mit kell tennem, ha már fix, fizetett foglalásomat betegség miatt le kell mondanom?

Ha Önnek nem várt hirtelen betegsége esetleg balesete van kérem azonnal jelezze irodánknak, hogy az esetleges költségeket minimalizálni tudjuk.

Érdemes minden utazáshoz útlemondási azaz sztornó biztosítást kötni. Ezt minden esetben a foglalással egy időben teheti meg irodánkban.

11. A szálláshely csillagainak száma, mindig megfelel a hazai besorolásnak?

A csillagok számát és a minőség besorolását mindig az adott ország Felügyeleti szervei végzik el, így a követelmény rendszer is eltérő lehet a hazai besorolástól.

12. A repülőgép menetrendje változhat?

A repülőgép menetrendjére nem tudunk garanciát vállalni, a légi társaság minden esetben fent tartja a jogot a változtatásra!

13. Fontos hogy az útlevél szerinti neveket adjuk meg? Miért fontos ez?

Igen, minden esetben az útlevél/ személyi igazolvány (EU-s országok) szerinti nevekre van szükségünk. Nem egyező név esetén, az adott ország megtagadhatja a belépést! Menetrendszerinti repülőjáratok esetén nincs lehetőség névmódosításra, ebben az esetben új jegyfoglalás szükséges!

14. Panasz esetén mit tehetek?

Helyszíni panasz esetén kérem, vegye fel a kapcsolatot a helyi idegenvezetővel, és kérje a jegyzőkönyv felvételét. Sajnos ennek hiányában,nincs lehetőség a további ügyintézésre.

15. Foglalás előtt, a terhességet jeleznem kell Önök felé?

Mindenképpen, mert a terhesség bizonyos szakaszában járva a légitársaság/ hajótársaság/ utazásszervező megtagadhatja az utaztatást, így nagyon fontos, hogy még a foglalás előtt jelezze Kollégáinknak.

 

 

BÉCS

Hogy a bécsi indulást se érezze kényelmetlennek, kedvezményes parkolót biztosítunk itt is utasaink részére a schwehati repülőtér parkolójában. Kérje már foglaláskor a parkolóját.

Árak:

Parkolóhely

Időtartam

2015.03.31-ig érvényes

kártyák

C parkoló

1 hetes

95 EUR

C parkoló

1 hetes

119 EUR

4-es parkolóház

2 hetes

135 EUR

4-es parkolóház

2 hetes

197 EUR

 

A C parkoló nyitott parkoló, míg a 4-es parkolóház fedett parkolást biztosít.

Az árak előzetes foglalás esetén kedvezőbbek, mint a helyszínen.

Kártya használata:

 1. Minden esetben nézze meg, hogy az Ön számára megfelelő kártyát kapta meg.
 2. A térkép segítséget nyújt a tájékozódásban.
 3. Kérjük, figyelmesen nézze meg behajtáskor, hogy az adott parkolót használja. Nem megfelelő helyen parkolt autók esetében a parkolás teljes díja fizetendő!
 4. Megfelelő parkoló kiválasztása után húzzon parkoló jegyet és parkolja le autóját.
 5. Visszaérkezés után fáradjon a fizető automatához, mutassa be jegyét. Ezután megjelenik a fizetendő összeg, amelyet a tőlünk vásárolt kártyával ki tud egyenlíteni. (Túllépés esetén lehet kombinálni készpénzzel/ hitelkártyával)
 6. Fizetés után is tartsa meg parkolójegyét, amely ekkor már kihajtó kártyaként fog üzemelni (kihajtó idő kb. 20 perc).

8 ok amiért többet adunk a többi irodánál:

 1. Európa vezető utazásszervezője áll a háta mögött 45 év tapasztalatával.
 2. Felkészült, tapasztalattal rendelkező munkatársakkal rendelkezünk.
 3. Minden vendégünk részére személyre szabott ajánlatot készítünk.
 4. Az iroda vendégeinek 80 %-a törzsvendég.
 5. Egy helyen találja meg az összes magyarországi, ausztriai és németországi nagy utazásszervező legjobb ajánlatait.
 6. Teljes körű szolgáltatást nyújtunk (autóbérlés, biztosítás, menetrend szerinti repülőjegy foglalás, vízumügyintézés, stb.)
 7. Speciális utak szervezésében nagy tapasztalattal rendelkezünk. (Külföldön hivatalos és nem hivatalos esküvők szervezése, céges utaztatás ( pl.: Londoni, Bangkoki tőzsdelátogatás).
 8. Specialitásunk a téli időszakban: Karib-térség, Ázsia, Emirátusok, Mauritius, Maldív-szigetek és Seychelle-szigetek, Jordánia.

Vízumügyintézés

Intézze vízum igénylését is irodánknál!
Vízumügyintézésé az alábbi országokba:

 • Amerikai Egyesült Államok (ESTA)

ESTA 90 napos belépésre szóló engedély, így nem szükséges ezen időszakra a vízum.
Intézéséhez szükséges az új típusú (bordó útlevél)

 • Egyesült Arab Emirátusok

Intézéshez szükséges dokumentumok: útlevél fényképes oldala szkennelve, 1 db színes igazolványkép (max. 40 KB.), vízum igénylőlap kitöltve, aláírva, kiállított repülőjegy Emirates jártra, vagy irodánkban foglalt szállás.

 • Ausztrália

Elektronikus ügyintézés, ügyintézési idő 1 nap.

 • Egyiptom

Ügyintézés: 4 munkanap. Szükséges dokumentumok: visszautazáshoz számított 6 hónapig érvényes útlevél, 1 db színes igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy.


 • Etiópia

Ügyintézés: 7 munkanap. Szükséges dokumentumok: útlevél, 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy.

 • Fehéroroszország

Ügyintézés: 7 munkanap (sürgősségi 48 óra). Szükséges dokumentumok: útlevél, 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy és másolata, meghívólevél (utazási irodától, cégtől).

 • Gambia

Ügyintézés: 3 munkanap. Szükséges dokumentumok: 6 hónapig érvényes útlevél, 1 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy.

 • India

Ügyintézés: 5 munkanap (sürgősségi 48 óra). Szükséges dokumentumok: 6 hónapig érvényes útlevél, 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap (online), kiállított repülőjegy, anyagi fedezet igazolás (legalább 30 USD/ nap).

 • Indonézia

Ügyintézés: 7 munkanap. Szükséges dokumentumok: 6 hónapig érvényes útlevél, 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap 2 példányban (online), kiállított repülőjegy. (szállás foglalás 60 napos vízum esetén)

 • Irán

Ügyintézés: 2-3 hét. Szükséges dokumentumok: útlevél, 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy, szállásfoglalás és útvonalterv.

 • Kambodzsa

Ügyintézés: 7 munkanap. Szükséges dokumentumok: 6 hónapig érvényes útlevél, 1 db igazolvány kép, kiállított repülőjegy. Elektronikus ügyintézés

 • Kazahsztán

Ügyintézés: 7 munkanap. Szükséges dokumentumok: útlevél, 1 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy, meghívólevél/ nyilatkozat utazás céljáról.

 • Kína

Ügyintézés: 7 munkanap (sürgősségi: 48 óra) . Szükséges dokumentumok: útlevél, 1 db színes igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy.

 • Kuba

Belépéskor turistakártya szükséges, amely 30 napos egyszeri beutazásra érvényes. Kiállítása 1 munkanap.

 • Oroszország

Ügyintézés: 7 munkanap (sürgősségi 48 óra). Szükséges dokumentumok: útlevél (6 hónapig érvényes és 2 üres lap legyen egymás mellett), 1 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy, szállásfoglalás igazolása/meghívólevél, utazás időtartalmára kiállított biztosítás.

 • Vietnám

Ügyintézés: 7 munkanap (sürgősségi 48 óra). Szükséges dokumentumok: útlevél (6 hónapig érvényes), 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy.

 

Repülőjegyek

 • Irodánkban foglalhatóak menetrendszerinti járatokra repülőjegyek és charter repülőjegyek is.
 • Felhívjuk a figyelmüket, hogy a menetrendszerinti járatok ára a szabad helyek függvénye szerint változhat. Minden esetben vegyék figyelembe a jegyen található jegykiállítási időt, mely azt jelzi, hogy meddig kell a jegyet legkésőbb kiállítani a rendszerből. Ahol nincs jegykiállítási határidő, ott a jegyet a foglalással egy időben kell kifizetni.
 • A repülőjegyeket minden esetben teljes összeggel kell foglalni.
 • A repülőjegy foglalása után a légitársaság fenntartja a jogot, hogy a jegykiállítási határidőt korábbra hozza, erről tájékoztatjuk az ügyfelet.
 • A jegy a fizetéskor válik véglegessé, addig a foglalt jegy ára változhat. A teljes összegnek a jegykiállítási határidőig be kell érkeznie, ennek hiányában a jegy automatikusan törlődik, a késedelemből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.
 • A légitársaság fenntartja a jogot az árak és a menetrend változtatására.
 • Kérjük minden esetben figyelmesen olvassa el a repülőjegyre vonatkozó szabályokat, feltételeket.
 • Azok a jegyek, amelyek a jegykiállítási határidőig nem lettek kifizetve, automatikus törlődnek a rendszerből.

Fizetési lehetőségek:

 

On-line ügyintézéssel és banki átutalással, vagy banki befizetéssel, amely során elküldünk Önnek minden szükséges dokumentumot

Árak:

A repülőjegyek árai minden esetben tartalmazzák a reptéri illetéket és fizetendő adókat, díjakat. Ezek külön feltüntetve megtalálhatóak az ajánlatban. A jegykiállításig a jegy ára, illetékek összege a devizaárfolyam változástól függően változhat.

Utasnevek:

Nagyon fontos, hogy a repülőjegyeken az úti okmány szerinti, pontos nevek szerepeljenek, titulus, vezetéknév, keresztnév (1., 2., …)a megfelelő sorrendben. Az adatok helyes megadása minden esetben az utas felelőssége, az ebből eredő károkért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

Módosítás, lemondás:

Minden esetben vegyék figyelembe a jegyhez tartozó módosítási és lemondási feltételeket. A légitársaságok minden esetben meghatározzák a módosítási és lemondási díjakat. A legtöbb esetben a lemondás nem lehetséges, névmódosítás legfeljebb felár ellenében, ez is jegyenként változhat. Kiállított jegyeken a névmódosítás nem lehetséges, csak új jegy foglalásával. Ennek költsége az utast terheli.

Utazási dokumentumok:

Az utazáshoz szükséges utazási okmányok, vízumok meglétéről az utasnak kell gondoskodnia. Ezek hiányosságából eredő utazás meghiúsulása miatt nem tudunk felelősséget vállalni. Nemzetközi előírások alapján az utazási okmányoknak a hazaérkezés dátumától még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Kérjük, minél korábban érdeklődjön a cél ország beutazási feltételeiről, szükséges dokumentumokról a megfelelő Nagykövetségen(www.kulugyminiszterium.hu), az oltásokról az oltóközpontban(www.oek.hu).

Biztosítások:

Minden esetben érdemes utazására biztosítást kötni, arra az esetre, ha betegség miatt nem tudja felhasználni a repülőjegyet, vagy a külföldön való tartózkodása alatt orvosi ellátásra szorulna. Irodánk az utazásokhoz az Aegon biztosítót ajánlja. Lehetőség van külön útlemondási biztosításra, vagy egy kombinált betegség,- baleset,- poggyász-biztosítással kombinált útlemondási biztosítás megkötésére is. Ajánlatainkról érdeklődjön munkatársainktól.

 

Útlevéligénylés

Útlevelét az illetékes okmány irodában vagy pedig a Központi Hivatalban (1133 Budapest Visegrádi u. 110-112.) igényelheti.

Feltétele:
Személyes megjelenés
Illeték kifizetése (az okmány irodák többségében már van lehetőség bankkártyás fizetésre)

Központi okmány iroda elérhetőségei és nyitva tartása:
1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.
Telefon: 1818
Külföldről: +36-1-452-3622
Fax: +36-1-443-57-61
E-mail: kozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu

Ügyfélfogadás*
Hétfő:8:00 – 20:00
Kedd: 8:00 – 20:00
Szerda: 8:00 – 20:00
Csütörtök: 8:00 – 20:00
Péntek: 8:00 – 20:00
Szombat: 8:00 – 14:00
Vasárnap: 8:00 – 14:00

Útlevél kiállítása:

 • Normál esetben az útlevél kiállítása max. 30 nap, amit átvehetnek személyesen az okmányirodákban vagy pedig átvehető postai úton. Amennyiben előbb van szüksége útlevelére, úgy felárral kérhető:  sürgősségi (3 napon belüli) 

 

A pótdíjak mértéke:

 • sürgősségi eljárás esetén 29 000 forint,

 

Az alábbiakra van szükség az útlevél igényléséhez:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • lakcímigazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival
 • igazolványkép, amit a helyszínen készítenek.

Nem tudja, mivel lepje meg szeretteit, barátait, vagy céges partnerét? Az utazási utalvány egy nagyon praktikus és annál még nagyobb élményt nyújtó ajándék. Az utazás élményét ajándékozni a legkellemesebb ajándék mind a két fél számára. Nem kell mást tennie, mint a kívánt összeget utazási vagy ajándékutalványra váltani, amely aztán felhasználható az irodánkban foglalható utazások egyikére. Lehetséges egy konkrét utat is, az összeg feltüntetése nélkül is utalványra foglalni.

Az utalványok feltételei:

 • felhasználható a kiállítástól számítva egy évig
 • készpénzre nem beváltható

Keresse irodánkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Utazási utalvány minta itt tekinthető meg!